Cele statutowe

Fundacja Przyjazny Świat Dziecka została powołana w celu niesienia pomocy z zakresie ochrony zdrowia, oświaty i wychowania oraz opieki społecznej, w szczególności dzieciom.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

a) organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego

b) zakup niezbędnych leków

c) organizowanie i finansowanie operacji i zabiegów

d) pomoc finansową i rzeczową

e) organizowanie i prowadzenie punktów bezpłatnego żywienia

f) organizowanie i finansowanie świetlic środowiskowych

g) organizowanie i finansowanie kolonii i wycieczek

h) organizowanie i finansowanie przedsięwzięć charytatywnych