Regulamin konkursu
Regulamin konkursu „Wygraj wesele marzeń”

§ 1
Organizator
Organizatorem konkursu „Wygraj Wesele Marzeń” jest Fundacja Przyjazny Świat Dziecka, z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 63, lok. 2, KRS: 0000372692, REGON: 142838500 NIP: 5272649409. Konkurs jest prowadzony przez Organizatora na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

§ 2
Uczestnicy
1. Konkurs ma charakter otwarty. W Konkursie mogą wziąć udział pary, które mają zamiar i mogą zawrzeć związek małżeński zgodnie z polskim prawem, zamieszkałe na ternie Polski.
2. Osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem niniejszego Konkursu, w tym w celu nawiązania kontaktu z właścicielem danych oraz w celach marketingowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wglądu do własnych danych oraz ich poprawiania. Administratorem danych jest Fundacja Przyjazny Świat Dziecka, z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 63, lok. 2.
3. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin. Pracownikiem w rozumieniu Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona u Organizatora na podstawie umowy o pracę jak i osoba współpracująca z Organizatorem w okresie trwania Konkursu na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy o dzieło i  umowy zlecenia). Za członka rodziny pracownika Organizatora uważa się jego małżonka, dzieci, rodziców i rodzeństwo oraz osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym.
5. Osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na publikację nadesłanych zdjęć, imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania oraz opisu określonego w § 3, pkt 6 niniejszego Regulaminu.

§ 3
Zasady Konkursu
1. Celem Konkursu jest wybór najsympatyczniejszych par narzeczonych, spośród zgłoszonych do udziału w Konkursie.
2. Konkurs będzie trwał od dnia 1 grudnia 2016 r. do dnia 30 czerwca 2017 r.
3. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi na stronie www.przyjaznyswiat.org.pl w dniu 10 lipca 2017 r.
4. Warunkiem udziału w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
a) zaakceptowanie niniejszego Regulaminu,
b) wysłanie zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 5 i 6,
5. Aby zgłosić się do konkursu, należy wysłać zgłoszenie na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., wpisując w temacie wiadomości „Wygraj Wesele Marzeń”.
6. Zgłoszenie powinno zawierać:
 - imiona i nazwiska narzeczonych, miejscowości zamieszkania i numery telefonów,
- datę ślubu (jeżeli jest ustalona)
- od jednego do trzech zdjęć pary,
- krótki opis historii waszej znajomości.
7. Zgłoszenia można wysyłać w dniach od 15 grudnia 2016 r. do dnia 30 czerwca 2017 r.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń i podanych w nich danych.
9. Uczestnicy Konkursu oświadczają, że są właścicielami praw autorskich do nadesłanych zdjęć.
10. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia nieprawdziwe.

§ 4
Wyłonienie zwycięzców i przyznanie nagród
1. W celu wyłonienia zwycięzców Konkursu oraz w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową.
2. W Konkursie zostanie nagrodzonych 8 par narzeczonych.
3. Komisja konkursowa, spośród wszystkich zgłoszeń do Konkursu, wybierze 8 najsympatyczniejszych par narzeczonych, przyznając im miejsca w Konkursie: od pierwszego do ósmego.
4. Dla zwycięzców Konkursu przewidziane zostały następujące nagrody:
a) za 1 miejsce: 15 000 zł. (piętnaście tysięcy złotych)
b) za 2 miejsce: 10 000 zł. (dziesięć tysięcy złotych)
c) za 3 miejsce: 5 000 zł. (pięć tysięcy złotych)
d) za miejsca od 4 do 8: 1 000 zł. (jeden tysiąc złotych)
5. Nagrody zostaną wypłacone na wskazane przez zwycięzców rachunki bankowe.
6. Nagrody w Konkursie zostaną wypłacone zgodnie z przepisami prawa podatkowego. W przypadku, jeżeli wypłacenie nagrody będzie się wiązało z obowiązkiem pobrania podatku, Organizator przyzna dodatkową nagrodę pieniężną na pokrycie takiego podatku i pobierze należny podatek.

§ 5
Postanowienia końcowe
1. Regulamin niniejszego konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.przyjaznyswiat.org.pl.
2. Reklamacje uczestników związane z Konkursem powinny być złożone na piśmie i przesłane listem poleconym na adres Organizatora. Reklamacje powinny zawierać dane uczestnika oraz powody reklamacji.
3. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania. Decyzje Organizatora w postępowaniu reklamacyjnym są ostateczne.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian warunków Regulaminu, a także do zmiany terminów, przerwania lub odwołania Konkursu. O wszelkich zmianach Organizator poinformuje na stronie internetowej www.przyjaznyswiat.org.pl.
5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.