Wolontariat

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszem może być osoba fizyczna, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych w ustawie.

Z pomocy wolontariuszy mogą korzystać:
- organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia itp.)
- organizacje kościelne, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego
- stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego
- spółdzielnie socjalne
- spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników
- organy administracji publicznej
- jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub nadzorowane przez te organy

Wolontariusze mogą wykonywać świadczenia na rzecz w/w podmiotów na zasadach określonych w ustawie, w szczególności w zakresie działalności pożytku publicznego, z wyłączeniem prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.

Pojęciem ściśle związanym z wolontariatem jest motywacja wolontariusza. Ważne jest, aby zarówno wolontariusz, jak i organizacja z którą współpracuje byli świadomi motywacji wolontariusza.

Do najczęstszych motywacji wolontariuszy należą:
- chęć zrobienia czegoś dobrego, pożytecznego
- potrzeba kontaktu z ludźmi lub nawiązania nowych znajomości
- chęć bycia potrzebnym
- chęć spłacenia dobra, które kiedyś od kogoś się otrzymało
- chęć zdobycia nowych umiejętności oraz doświadczeń zawodowych i życiowych
- pobudki religijne